Espressivo

شرکت ایران هورس پروموشن ، افتخار دارد
با استفاده از تیم متخصص خود شرایط ویژه ای رو جهت استفاده تولیدکنندگان داخلی از خاص ترین ذخایر ژنتیکی روز دنیا فراهم نمایید.
Espressivo

"ESPERSSIVO"
(QR MARC X EMOCJA)
2009 Bay Stallion

Espressivo

اسپرسیوو عنوان دار برترین مسابقات روز دنیا

 اسپرم منجمد و گرم این سیلمی زیبا جهت کشش در سال جاری
ارایه شده توسط شرکت ایران هورس پروموشن

 " 09122600061"

 

Kanz Albidayer

شرکت ایران هورس پروموشن ، افتخار دارد
با استفاده از تیم متخصص خود شرایط ویژه ای رو جهت استفاده تولیدکنندگان داخلی از خاص ترین ذخایر ژنتیکی روز دنیا فراهم نمایید.
Kanz Albidayer

Kanz Albidayer
(Ajman Moniscione × DL Marielle)
2009 Bay Purebred Arabian Stallion

Kanz Albidayer